Huấn luyện ATVSLĐ - Nhóm 2 - Người Làm Công Tác ATLĐ, VSLĐ

30-06-2020

HUẤN LUYỆN ATVSLĐ DÀNH CHO CÁN BỘ CHUYÊN TRÁCH VÀ BÁN CHUYÊN TRÁCH VỀ AN TOÀN

CHI TIẾT HUẤN LUYỆN AN TOÀN NHÓM 2:

Căn cứ theo luật an toàn lao động,vệ sinh lao động;

Căn cứ vào quy mô, tính chất lao động, nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, điều kiện lao động mà người sử dụng lao động phải bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động hoặc thành lập bộ phận quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở.

  • Đối với cơ sở sản xuất, sinh doanh sử dụng < 50 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế đội bán chuyên trách;
  • Cơ sở SXKD từ 50-> 300 người lao động phải bố trí ít nhất 01 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế đội bán chuyên trách;
  • Cơ sở SXKD từ 300-> 1000 người lao động phải bố trí ít nhất 02 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế đội bán chuyên trách;
  • Cơ sở SXKD từ > 1000 người phải thành lập phòng an toàn, vệ sinh lao động hoặc bố trí ít nhất 03 người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động;
STT NỘI DUNG HUẤN LUYỆN Thời gian huấn luyện (gi)
Tổng s Trong đó
Lý thuyết Thực hành Kiểm tra
I Hệ thống chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động 8 8 0 0
1 Tổng quan về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 6 6    
2 Hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động. 1 1    
3 Các quy định cụ thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động khi xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo các công trình, các cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo quản, lưu giữ và kiểm định các loại máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 1 1    
II Nghiệp vụ công tác an toàn, vệ sinh lao động 28 23 4 1
1 Tổ chức bộ máy, quản lý và thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động ở cơ sở; phân định trách nhiệm và giao quyền hạn về công tác an toàn, vệ sinh lao động. 1 1    
2 Kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy hiểm, có hại, biện pháp phòng ngừa. 4 4    
3 Phương pháp cải thiện điều kiện lao động. 1 1    
4 Văn hóa an toàn trong sản xuất, kinh doanh. 1 1    
5 Nghiệp vụ công tác tự kiểm tra; công tác điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động. 2 2 0  
6 Phân tích, đánh giá rủi ro và xây dựng kế hoạch ứng cứu khẩn cấp; xây dựng hệ thống quản lý về an toàn, vệ sinh lao động. 8 4 3 1
7 Xây dựng nội quy, quy chế, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động; phòng, chống cháy nổ trong cơ sở lao động; xây dựng, đôn đốc việc thực hiện kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động hàng năm; công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật, thống kê, báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động. 4 4    
8 Công tác kiểm định, huấn luyện và quan trắc môi trường lao động; quản lý máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động; hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động. 4 4    
9 Công tác sơ cấp cứu tai nạn lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 3 2 1  
III Nội dung huấn luyện chuyên ngành 8 6 2  
  Kiến thức tổng hợp về các loại máy, thiết bị, các chất phát sinh các yếu tố nguy hiểm, có hại; quy trình làm việc an toàn với máy, thiết bị, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 8 6 2  
IV Kiểm tra kết thúc khóa huấn luyện 4 2 2  
Tổng cộng 48 40 1 1

— — — — — — — — — — — — — — — —

Quý khách cần thông tin chi tiết về khóa huấn luyện an toàn nhóm 2 vui lòng liên hệ theo thông tin dưới đây:

Thông tin liên hệ: Công Ty TNHH Dịch Vụ An Toàn Lao Động THS

Trụ sở chính: 351/19 Quốc Lộ 13, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh

Hotline: 0973 722 418

Email: antoanths@gmail.com

Website: www.antoanths@gmail.com


Zalo
Hotline: 0973722418